Th? h? camera ph?i h?p v?i my tnh m?i c th? phn tch ?? xem r?ng ??i t??ng ?ang ???c nh?n di?n c th? l t?i ph?m hay khng.
Cc thi?t b? ???c ci ??t t?i nh?ng n?i cng c?ng, cao ?c, nh ga s? lin t?c qut qua cc khch b? hnh v ??i chi?u v?i d? li?u c?a my tnh. N?u pht hi?n tr??ng h?p ?ng ng? n s? g?i tin nh?n ho?c g?i ?i?n ??n nhn vin an ninh trong ca tr?c.

surveillancecamera

Hng s?n xu?t BRS Labs cho bi?t ngoi c? s? chnh t?i Texas h? cn c v?n phng ? London, Sao Paulo v Barcelona ?? qu?n l nhi?u h? th?ng camera ph?i h?p my tnh. Nh?ng n?i l?p ??t l cc ?i?m tham quan du l?ch, ta nh chnh ph?, c?n c? qun s?.