LiĂªn hệ

PHÂN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BÁO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PH̉NG CHÁY

635012096118906250

CH??NG TR̀NH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t công ty 

Chi?t kh?u 20% trên t?ng giá tr? ??n hàng trong tu?n l? t? ngày 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay lên các b?n ?i!

TH?NG KÊ TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay113
mod_vvisit_counterHôm qua97
Hiện cĂ³ 94 khĂ¡ch Trá»±c tuyến

Camera M?t Th?n

Camera M?t Th?n

Camera M?t Th?n.PTZ là thu?t ng? vi?t t?t c?a t? Pan Tilt Zoom t?c là Camera Quét xoay tṛn, Nghiêng lên-xu?ng và thu-phóng h́nh ?nh.

Camera quan sát  PTZ c?a M?t Th?n có th? ?áp ?ng các yêu c?u này do có s? k?t h?p c?a chân-?? quay-quét/lên-xu?ng và m?t ?ng kính thu-phóng h́nh ?nh. Kh? n?ng thu phóng h́nh ?nh c?a m?t camera PTZ là m?t s? k?t h?p c?a kh? n?ng zoom k? thu?t s? và kh? n?ng zoom quang h?c. Zoom k? thu?t s? s? d?ng b?n m?ch ?i?n t? KTS ?i?u khi?n (ph?n m?m) ?? phóng to ra trong khi ?ó zoom quang h?c s? d?ng ?ng kính chuy?n-d?ch t? ??ng ?i?u ch?nh tiêu-c? (ph?n c?ng). T?ng s? zoom c?a camera có th? ???c tính b?ng cách nhân zoom k? thu?t s? cùng v?i zoom quang h?c,camera zoom hi?n ??i có tính n?ng t? ?i?u ch?nh ?? ??t ?? nét c?a m?c tiêu quan sát khi thu phóng h́nh ?nh dù nhanh hay ch?m ,m?c ?? ?áp ?ng t? ch?nh này nói lên ch?t l??ng c?a ?ng kính zoom c?ng nh? camera g?n kèm theo.

Camera s? d?ng PTZ ph?i là s? l?a ch?n ??c bi?t có các tính n?ng thích h?p,n?u không s? không phát huy ???c ?u th? PTZ mà s? làm cho h́nh ?nh quan sát chung chung lúc nào c?ng m?,thi?u nét và h́nh ?nh có th? n?y-gi?t th??ng xuyên khi quét ho?c thu phóng nhanh. Theo nh? ch?c n?ng PTZ , bàn phím ?i?u khi?n có th? k?t n?i tr?c ti?p ??n camera quan sát PTZ c?a M?t Th?n ho?c qua thi?t b? x? lư h́nh ?nh trung tâm nh? ??u ghi-h́nh và nh?n ???c yêu c?u ?? v?n hành các thao tác PTZ chính xác, nhanh nh?y nh?t.

camera-08

 

 

H?u h?t, các ki?u m?u thích h?p nh?t cho an ninh là PTZ dome camera quan sát c?a M?t Th?n ???c thi?t k? v?i ??y ?? tính n?ng c?n thi?t,k? c? ph?n v? treo có v? b?c nhôm ch?ng phá ho?i k?t c?u theo chu?n qu?c t?.

Camera PTZ M?t Th?n ???c th?c hi?n cho c? các ?ng d?ng ngoài tr?i và trong nhà, thêm vào tính linh ho?t c?a ch?ng lo?i v? h́nh dáng. PTZ camera ngoài tr?i có chân ?? pan/tilt ch?u ??ng ???c m?i th?i ti?t, áp d?ng cho các nhi?m v? n?ng, và tr? nên m?nh m? h?n so v?i các ki?u m?u dùng trong nhà .

Lư do cho ?i?u này là chân-?? ngoài tr?i th??ng c?n ph?i mang theo nhi?u thi?t b? ph? luôn n?ng h?n và kèm các trang b? ph? nh? ?èn h?ng ngo?i và b? phát sóng không dây.Các Camera PTZ dùng trong nhà máy th??ng s? d?ng v? bên ngoài làm t? nh?a và do ?ó nh? h?n k? các các lo?i nh?a-nhôm ch?ng phá ho?i g?i là Vandal Dome PTZ camera..

M?t phát tri?n g?n ?ây c?a camera quan sát có chân-?? quay PTZ là s? ph? bi?n c?a camera PTZ dome. Camera PTZ Dome c?a M?t Th?n ho?t ??ng theo cách th?c gi?ng nh? Camera PTZ truy?n th?ng nh?ng khác nhau ? c? hai ch? s? chân-?? v? quay-quét và lên-xu?ng (Pan/Tilt) và ph?n ?i?u khi?n ?i?n t? n?m bên trong mái ṿm (domed). Nh?ng thi?t k? cho ch?p che h́nh ṿm trong su?t ho?c m?t n?a trong su?t ??n m? ??c, làm cho camera h́nh-ṿm dome r?t thích h?p cho t?t c? các ?ng d?ng riêng bi?t. PTZ dome camera có m?t s? l?i th? h?n h?n so v?i PTZ camera an ninh truy?n th?ng . Ṿm tṛn r?ng r?t hi?u qu? giúp camera có th? di chuy?n theo m?i h??ng mà ng??i th??ng nh́n không bi?t ?ang h??ng ?ng kính v? ?âu, bao g?m 360 ?? quay tṛn và xem th?ng hay lên-xu?ng. Thi?t k? ???c ch?n l?c t? nhà s?n-xu?t cho camera,?ng kính thích h?p v?i thi?t b? PTZ ? m?i t?c ?? và thu phóng h́nh ?nh t? ch?nh m?t cách t?t nh?t, tránh ???c các l?i v? camera PTZ do ng??i dùng t? ch?n k?t h?p không ?úng và làm th?t b?i cho nhu c?u quan sát. 

PTZ Dome c?a Camera quan sát M?t Th?n c̣n có m?u s? d?ng kèm theo ph?n phát hi?n các chuy?n ??ng (motion detector) giúp cho camera t? ??ng xoay qua l?i hay lên xu?ng ?? xem rơ m?t m?c tiêu,hay m?t ??i t??ng nào ?ó di chuy?n tr?c ti?p bên d??i camera. Ch?c n?ng c?ng thêm này (h? Plus) g?i là Auto-flip cho phép camera an ninh ?? xoay t? ??ng khi có chuy?n ??ng t? b?t c? ?âu chung quanh camera ?? h? tr? ng??i dùng x? lư ngay l?p t?c trên các màn h́nh quan sát trung tâm.

Nhi?u camera PTZ c?a M?t Th?n có kh? n?ng l?p tŕnh v?i nhi?u v? trí ?n-??nh s?n và có th? ???c th?c hi?n ?? kh?o sát qua l?i các ??a ?i?m này m?t cách th??ng xuyên. S? l??ng v? trí ??nh s?n (pan preset) thay ??i theo nhà s?n xu?t camera và mô h́nh c?a camera, tính n?ng cài ??t tr??c thông th??ng trung b́nh t? 8 -??n 32 ??a ch? ( v?-trí quay-quét), lo?i cao c?p h?n cho phép 128 ??a ch? ho?c tùy thu?c theo s? l??ng camera.

?? chính xác v? kh? n?ng c?a camera ?? quay tr? l?i v? trí ??nh s?n ,thao-tác thay ??i d?a trên c? khí, ?i?n t?, và ph?n m?m . Ngoài v? trí ??nh s?n, camera PTZ có th? ???c thi?t l?p cho ho?t ??ng ch? khi nào có m?t s? thay ??i c? th? x?y ra, nh? m?t chuy?n ??ng, ti?ng ?n, ho?c các thay ??i nhi?t-??. ?i?u này ???c th?c hi?n khi k?t-n?i v?i các thi?t b? nh? thi?t b? ḍ chuy?n ??ng,k? c? thi?t b? báo khói, báo-cháy ??u k?t n?i thích h?p v?i camera PTZ. B?ng cách này, h? th?ng camera giúp cho ng??i dùng gi?m thi?u cao nh?t các s? ki?n ,s? c? ngoài ư mu?n .

H?n n?a, ph?i k? ??n IP camera PTZ c?a M?t Th?n ?i kèm v?i m?t thi?t k? có s?n v? ??a ch? IP, cho phép giám sát t? xa ,t? b?t c? n?i nào trên th? gi?i khi s? d?ng m?t tŕnh duy?t web chu?n. Ng??i dùng ch? c?n k?t n?i camera v?i m?ng và sau ?ó có th? t?n d?ng nhi?u tính n?ng thông th??ng d?a trên ph?n m?m kèm theo bao g?m m?t máy ch? web, máy ch? FTP, và m?t e-mail client.

M?t tính n?ng ph? bi?n cho camera quan sát PTZ  M?t Th?n là tính n?ng che ch?n các ph?n riêng t?. ?i?u này cung c?p kh? n?ng ?n ??nh các khu v?c có cài-??t m?t n? (masking) tùy thu?c vào quan ?i?m c?a ng??i dùng camera, ch?ng h?n nh? che-?i m?t c?a s? ho?c c?a m?t s? nhà. Các v? trí c?a m?t n? (mask) có th? khóa ch?t ho?c thay ??i kích th??c cho phù h?p ?? ??m b?o r?ng nh?ng ǵ phía sau m?t n? c?n ph?i ???c che-khu?t cho ?n ?i s? luôn ?n. ?i?u này giúp cho ng??i s? d?ng camera thoát kh?i ki?n t?ng do nh?ng b?t c?p khi?u n?i vi ph?m s? riêng t?.

 

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t vui ḷng liên h?:

Hotline: Mr Minh 0916.331.163

Website: http://cameraquansatmatthan.com

 
??ng Kư Nh?n Báo Giá
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thuư
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com